Maset del carrer AljubCarrer Azorín - Maset actual

Allà per l'any 1916 és quan la Filà de Marrocs instal·la el seu primer maset fixe. Anteriorment a aquesta data, es creu que el maset era a casa d'algun component de la Filà i possiblement ho podia haver sigut cada any a casa d'un membre diferent. En aquest any de 1916 es va instal·lar definitivament en el carrer Sant Joan, i allí va romandre fins a 1920, passant llavors al carrer de les Moreres, actualment carrer la Talaia, estant allí des de 1920 fins a 1923. D'allí van tornar a traslladar-se al carrer “darrere la vila” o de Mossén Hilari, sent açò en el període de 1924 a 1927.

L'any 1927, la Filà va tornar a canviar de maset, instal·lant-lo en el carrer Aljub, romanent fins a 1930. D'allí vam tornar a traslladar-nos al “Racó de les monges” o carrer Repunxó, romanent en este lloc fins a les festes de 1936 - cal ressenyar que per motius de la guerra civil la Filà es va dissoldre-, per la qual cosa tots els utensilis i pertinences de la mateixa es van repartir entre els membres llavors pertanyents a ella. Una vegada finalitzada la contesa nacional, va tornar a reorganitzar-se la Filà tornant a tindre el maset en el mateix lloc, o siga, en el “Racó de les monges”, estant des de les festes de 1940 fins a finals de 1942. L'any 1943, la Filà va tindre el maset un carrer més amunt, darrere del llavador - hui desaparegut- del carrer Repunxó, estant només aquest any per falta d'espai i condicions. Passades les festes d'eixe any, es va gestionar la compra del què va ser antic maset del carrer Aljub. Després de l'acord corresponent amb els amos de l'immoble, va ser adquirit, sent el primer maset en propietat que va tindre la Filà de Marrocs, romanent allí des de 1943 a 1962. Estant en este maset, va ser quan la Filà va prendre un gran impuls i va veure augmentar considerablement el nombre de socis, resultant, al final, ser xicotet i insuficient. L'any 1962 la Junta de Filà, veient el problema de maset per a les pròximes festes, acorda amb D. José Juan, pare de la capitana de l'any siguient, el muntar i traslladar el maset a un local de la seua propietat, enclavat en el carrer Tramussol. Dit local és llogat pel preu de tres mil cinc-centes pessetes mensuals, havent de costejar la Filà tota la despesa d'obres i instal·lacions, doncs anteriorment era un local industrial.

Les obres es van acabar faltant quatre setmanes per a les festes.El valor del material emprat vaascendir a huit mil pessetes, sent la mà d'obra dels mateixos components de la Filà. En este nou maset vam estar fins a l'any 1967, ja que l’any següent 1968 ens vam traslladar a l'actual maset del carrer Azorín, propietat llavors del component de la Filà, el senyor Juan Mestre.

Es tractava també d’un local industrial, per tant va caldre condicionar-lo. En aquella època es considerava com el millor i més gran maset de totes les filaes de Bocairent. Cal destacar que va participar gran nombre de marrocs en el seu condicionament i decoració. En un principi, només es va adquirir la part que es va destinar a saló, per tant no hi havia cuina. Esta carència, va provocar que durant els dos primers anys, les paelles oficials dels dies de la “Publicació” i “l’Eixabegó”, s'hagueren de fer en el túnel d'arrossegament de la plaça de bous tenint en compte la proximitat de la mateixa.